Informačný portál pre poľovníkov:


Novela zákona č. 120/2015 k zákonu o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z., s účinnosťou od 1. júla 2015.

Naspät
Technika hodnotenia trofejí a tabuľky podľa C.I.C.

Naspät


Stanovy SPZ schválené 10. snemom SPZ dňa 16.6.2012

Naspät

Rozdelenie poľovných revírov.

Naspät

Rozdelenie pôdy podľa vlastníkov.

Naspät


Čas lovu sa podľa Vyhlášky MPRV SR c. 489/2013 ustanovuje takto:

  SRSTNATÁ ZVER

 • Zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

 • Králik divý od 1. septembra do 31. decembra

 • Ondatra pižmová celoročne

 • Kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára

 • Jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra

 • Vlk dravý od 1. novembra do 15. januára okrem územia a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre, b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca, c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, územia Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, územia Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, územia Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník

 • Diviak lesný a diviačica od 1. júla do 15. januára, diviača a lanštiak po celý rok

 • Daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára, danielica a danielča od 1. augusta do 31. decembra

 • Jeleň lesný a jelienča od 1. augusta do 15. januára, jelenica od 1. augusta do 31. decembra

 • Jeleň sika celoročne

 • Jeleník (pasrnec) bielochvostý celoročne

 • Srnec lesný od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra

 • Muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflónica amuflónča od 1. augusta do 31. decembra; muflón samec vo zverniciach celoročne

 • Šakal zlatý od 1.augusta do konca februára

 • Kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra

 • Líška hrdzavá celoročne

 • Medvedík čistotný celoročne

 • Psík medvedíkovitý celoročne

 • Tchor tmavý od 1. septembra do konca februára

 • Norok severoamerický celoročne

 • Nutria riečna celoročne  PERNATÁ ZVER


 • Jariabok lesný kohút od 1. októbra do 15. novembra

 • Morka divá kohút od 16. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra

 • Bažant poľovný od 1. novembra do 15. januára, v bažantniciach od 1. októbra do konca februára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra

 • Bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára

 • Jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra

 • Kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra

 • Holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra

 • Hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra

 • Lyska čierna od 1. októbra do 15. januára

 • sluka lesná od 1. septembra do 30. novembra

 • Hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára

 • Kačica divá od 1. septembra do 31. januára

 • Chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára

 • Chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára

 • Havran čierny od 1. augusta do 20. januára

 • Sojka škriekavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 20. septembra do konca februára

 • Straka čiernozobá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 10. septembra do konca februára

 • 18. vrana túlavá v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a v ostatných poľovných revíroch od 1. augusta do 10. februára
NaspätPrezentácia o legislatíve z rady SPK dňa 25.05.2013 o zmenách v Zákone č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve.

Naspät

Zákon 274/2009 Z. z.

 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 72/2012 Z. z. a zákona c. 115/2013 Z. z. Prezentácia z rady SPZ.
  Úcinnost je odložená na 1. januára 2014. (1)                                              Tento zákon upravuje
  a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií volne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov
  b) uznávanie, zmeny a využitie polovných revírov,
  c) polovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
  d) ochranu polovníctva a zveri, starostlivost o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri
  a pôsobnost polovníckej stráže,
  e) vznik, registráciu a zánik polovníckej organizácie,
  f) organizáciu, postavenie a pôsobnost Slovenskej polovníckej komory (dalej len „komora“),
  g) podmienky na lov a zužitkovanie zveri,
  h) náhradu škody spôsobenej polovníctvom, zverou a na zveri,
  i) pôsobnost orgánov štátnej správy na úseku polovníctva a štátny dozor v polovníctve,
  j) zodpovednost za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
  (2) Tento zákon sa nevztahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo
  farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá.)
Naspät

Kynologické predpisy SPK

 • Kynologické predpisy SPK platné od 3.5.2013
  Od 3.5.2013 platia nové skúšobné poriadky pre skúšky polovnej upotrebitelnosti psov, schválené prezídiom SPK na zasadnutí 3.5.2013. Súcastou uverejnených skúšobných poriadkov pre jednotlivé druhy skúšok sú aj rozhodcovské tabulky (pozri Predpisy).
  Pri organizovaní vrcholových kynologických podujatí SPZ, podujatí chovatelských a kynologických klubov SPZ sa postupuje podla doteraz platných skúšobných poriadkov vydaných SPZ, resp. v zmysle štatútov jednotlivých podujatí. V prípade, ak na nich pôjde o získanie polovnej upotrebitelnosti, musia organizátori i rozhodcovia postupovat podla ustanovení skúšobných poriadkov pre skúšky polovnej upotrebitelnosti SPK.
Naspät